Statuten, Huishoudelijk Reglement, Dagelijks Reglement

Statuten

 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE ALGEMENE LEIDSE STUDENTEN ROEIVERENIGING ASOPOS DE VLIET
 zoals deze luiden per 19 juni 2013
 
Naam, Zetel, vereniging, Boekjaar
Artikel 1
1.1    De vereniging, die op één oktober negentienhonderd tweeënzestig werd opgericht onder de naam Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos, draagt, nadat de naam op achttien mei negentienhonderd vierenzeventig werd gewijzigd, de naam: Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos de Vliet. 
1.2    De vereniging wordt voortgezet voor onbepaalde tijd. Zij heeft haar zetel te Leiderdorp. 
1.3    Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één september tot éénendertig augustus van elk kalenderjaar. 

 
Doel 
Artikel 2
 
2.1    De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de belangstelling voor en het mogelijk maken van de beoefening van de roeisport door studenten. 
2.2    Zij tracht dit doel te bereiken door: 
         a. het verwerven en instandhouden van de benodigde accommodatie; 
         b. het verwerven en instandhouden van een vloot; 
         c. het laten verzorgen van de oefening der leden; 
         d. het deelnemen aan en het zonodig zelf organiseren van roeiwedstrijden en roeitochten; 
         e.  alle andere wettelijk geoorloofde middelen. 
 
Leden 
Artikel 3 

3.1    De vereniging kent: 
a. gewone leden; 
b. begunstigende leden; 
c. leden van verdienste; 
d. ereleden. 
3.2    De vereniging kent voorts: 
a. oud leden; 
b. donateurs. 
Wanneer in deze statuten wordt gesproken over leden, wordt bedoeld de leden als staan vermeld in artikel 3.1. 
 
Artikel 4 
4.1    Het gewoon lidmaatschap staat open voor een ieder die ingeschreven staat bij de Universiteit Leiden of een andere instelling voor Hoger Onderwijs in Nederland. 
4.2    Het begunstigend lidmaatschap staat open voor een ieder die de doelstellingen en de activiteiten van de vereniging ter harte gaan. 
4.3    Leden van verdienste zijn zij die als gewoon lid of als begunstigend lid, om redenen van grote verdienste en vanwege hun voorbeeldfunctie binnen de vereniging, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. 
4.4    Ereleden zijn zij die om redenen van bijzondere verdienste jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. 
4.5.   Het oud lidmaatschap staat open voor een ieder die lid is geweest van de vereniging, met dien verstande, dat hij geen schulden meer aan de vereniging heeft en zijn lidmaatschap niet door ontzetting is beëindigd. 
4.6    Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging steunen door een jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimale grootte bepaald wordt in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
 
Toelating 
Artikel 5 

5.1    Wie gewoon lid of begunstigend lid wil worden, meldt zich daartoe bij het 
         bestuur; het bestuur beslist over toelating als gewoon of begunstigend lid. 
         Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering 
          alsnog tot toelating besluiten. 
5.2    Diegenen, die voldoen aan de vereisten van het oud-lidmaatschap kunnen zich als oud lid bij het bestuur laten inschrijven. 
     
Doping- en tuchtreglement 
Artikel 5a 

5.a    De gewone leden van de vereniging zijn verplicht om: 
         1.  het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (hierna te noemen: Dopingreglement) en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (hierna te noemen: KNRB), zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien vereist - aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen; 
         2.  in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hen van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden; 
         3.  de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden; en 
         4.  te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap. 
         De op grond van het Dopingreglement en/of tuchtreglement aan een lid van de vereniging opgelegde sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de vereniging. 
 
Schorsing 
Artikel 6 

6.      Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van maximaal zes maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten door hem niet worden uitgeoefend. Het geschorste lid mag, indien het bestuur of de algemene ledenvergadering hiertoe beslist, wel deelnemen aan roeien, trainingen en/of wedstrijden. 
 
Einde van het lidmaatschap 
Artikel 7 

7.1    Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door ontzetting. 
7.2    Opzegging van het lidmaatschap dient door het lid te geschieden. De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor zestien juli in het bezit van de ab-actis dient te zijn. 
7.3    Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 
7.4    Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap teneinde een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; 
7.5    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur door een schriftelijke kennisgeving aan het betreffend lid. De opzegging geschiedt tegen het einde van het lopende verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken: 
- wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen; 
- wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op eenendertig juli niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. 
Het lidmaatschap kan door de vereniging echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
7.6    Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, 3 en 5 van dit artikel, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
7.7    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
7.8    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
7.9    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
Geldmiddelen 
Artikel 8 

8.1    De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies van de leden; 
b. jaarlijkse bijdragen van de donateurs; 
c. subsidies; 
d. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
e. boetes; 
f. geleende gelden; 
g. andere baten. 
8.2    Ieder gewoon en begunstigend lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook ereleden en leden van verdienste - in hun hoedanigheid van erelid of lid van verdienste - gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld. 
 
Bestuur 
Artikel 9 

9.1    Het besturen van de vereniging is opgedragen aan een bestuur bestaande uit een praeses, een ab actis, een quaestor en tenminste twee assessoren of commissarissen. Het aantal assessoren of commissarissen wordt bepaald door de algemene ledenvergadering. 
9.2    Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging, voor een periode welke loopt vanaf het ogenblik van hun benoeming tot de eerstvolgende jaarlijkse bestuurswisseling. Elk bestuurslid is hernoembaar. 
9.3    De bestuursleden zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. 
9.4    De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
9.5    De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde de algemene ledenvergadering te verzoeken om ontslag, mits dit verzoek schriftelijk bekend gemaakt wordt, tenminste één maand voor deze algemene ledenvergadering. 
9.6    Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid. 
9.7    Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap. 
9.8    Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur desondanks volledig bevoegd. In de vervulling van de vacature(s) wordt voorzien op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
 
Verantwoording 
Artikel 10
 
10.1    Het bestuur is bevoegd tot de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de praeses en de quaestor tezamen. 
10.2 De bestuursleden kunnen zich, ieder bij rechtshandelingen waarbij zij, met inachtneming van het voorgaande lid, namens de vereniging optreden door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen. 
10.3 Voor het aangaan van geldleningen alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren, of verhuren van registergoederen voor overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 
10.4 Het bestuur kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Zij kan nakoming van bedongen rechten jegens een lid vorderen evenals schadevergoeding aan een lid, tenzij dit lid zich daartegen verzet. Voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de leden behoeft de vereniging goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 
10.5 In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. 
 
Algemene Ledenvergadering, bijeenroeping 
Artikel 11 

11.1 Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet om de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
11.2 De algemene leden vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister met vermelding van de agenda, en door mededeling op het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingenbord. 
         De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 
11.3 Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden: 
a. zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht; 
b. in gevallen, zoals bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze statuten. 
11.4  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen. 
 
Jaarverslag, rekening en verantwoording 
Artikel 12 

12.1 Binnen twee maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarop de jaarlijkse bestuurswisseling plaatsvindt. 
12.2 In dezelfde vergadering, of in een algemene ledenvergadering die ten hoogste twee maanden later gehouden wordt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, brengen de leden van het aftredende bestuur hun jaarverslagen uit en doen, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording over hun in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. 
12.3 De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de in lid 2 bedoelde vergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het aftredende of het aantredende bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken verenigingsjaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 
12.4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
12.5 Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de jaarverslagen en de rekeningen en verantwoordingen van ieder van de bestuursleden strekt de respectieve bestuursleden tot decharge. 
 
Toegang en stemrecht 
Artikel 13 

13.1 Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar ieder, per hoofd, een stem, echter met uitzondering van geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 
13.2 Over toelating tot de algemene ledenvergadering van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering. 
13.3 Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 
 
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering 
Artikel 14 

14.1 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de praeses omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
14.2    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
14.3 Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de praeses op de algemene ledenvergadering anders bepaalt. 
14.4    Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
14.5 Bij stemming over personen, is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft. Indien niemand die meerderheid verkregen heeft, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op een na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 
14.6    Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
14.7    Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. 
14.8 Als in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen - dus derhalve ook een besluit tot statutenwijziging of ontbinding - ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. 
 
Voorzitterschap, notulen 
Artikel 15 

15.1    De praeses leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis treedt één der andere bestuursleden als leider van de vergadering op. 
15.2    Van het ter algemene ledenvergadering behandelde worden door de ab actis of een door de praeses aangezocht lid van de vergadering notulen gehouden. 
 
Statutenwijziging 
Artikel 16 

16.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben in een uitdrukkelijk tot dat doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering. De termijn voor de oproeping tot een ledenvergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
16.2 Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op en daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 
16.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van het aantal leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig dan kan tot wijziging van de statuten worden besloten op een volgende, tenminste veertien doch ten hoogste dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. 
16.4    Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer bepalingen van de statuten beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 
16.5 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
16.6 Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. 
 
Ontbinding en Vereffening 
Artikel 17 

17.1    Het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen in een uitdrukkelijk tot dat doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste vier/vijfde gedeelte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen, waarin tenminste vier/vijfde gedeelte van het totaal aantal leden aanwezig is. Is niet vier/vijfde gedeelte van de leden tegenwoordig, dan kan tot ontbinding van de vereniging worden besloten op een volgende tenminste veertien doch ten hoogste dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van tenminste vier/vijfde gedeelte der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 
17.2 De algemene ledenvergadering stelt de bestemming vast van het batig saldo van de vereniging, overeenkomstig artikel 2 van de statuten. 
17.3    Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
17.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd "in liquidatie". 
17.5    De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. 
 
Huishoudelijk Reglement 
Artikel 18 

18.1 De algemene ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen waarin zij nadere regels geeft omtrent alle zaken waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 
18.2    Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die strijden met de Wet of de statuten. 
 
Slotbepaling 
Artikel 19 

19       In alle onvoorziene gevallen beslist het bestuur behoudens haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de ledenvergadering. 
 
Artikel 20 
20     Overal waar in deze statuten de mannelijke vorm wordt gebezigd, mag ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. 

 

Huishoudelijk Reglement 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER A.L.S.R.V. ASOPOS DE VLIET 
 
Per 7 juli 2020 

 

Leden 
Artikel 1 

1.1 Indien men lid wil worden van de Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos de Vliet, in het vervolg te noemen ‘de vereniging’, dient men een hiervoor bestemd lidmaatschapsformulier, eventueel in elektronische vorm, in te vullen en aan het bestuur te doen toekomen. 

1.2 Het bestuur beslist over toelating van een kandidaat-lid als gewoon of begunstigend lid. Indien het bestuur besluit tot niet-toelating, kan de algemene ledenvergadering alsnog besluiten tot toelating. 

1.3 Bij inschrijving gaat een kandidaat-lid akkoord met het feit dat, na acceptatie door het bestuur, zijn lidmaatschap, met de daarbij behorende rechten en uit de statuten en andere reglementen voortvloeiende verplichtingen, bindend is. Het kandidaat-lid heeft vóórdat hij zich inschrijft inzage in de statuten, het huishoudelijk reglement en het dagelijks reglement van de vereniging en ontvangt direct ná inschrijving een afschrift van genoemde documenten. Het ‘rechten en plichtenformulier’, waarmee het kandidaat-lid bij inschrijving expliciet akkoord dient te gaan, biedt een samenvatting van voornoemde rechten en verplichtingen. 

1.4 Een (kandidaat-)lid kan binnen zeven dagen gerekend vanaf het moment van invullen van het inschrijfformulier middels een aan het bestuur gericht schriftelijk dan wel elektronisch verzoek, zonder opgaaf van reden, zijn (kandidaat-)lidmaatschap ontbinden. Indien voorgaande het geval is, kan redelijkerwijs niet van het lid gevergd worden het lidmaatschap te laten voortduren. Alle rechten en verplichtingen die aan het lidmaatschap verbonden zijn vervallen per direct, met uitzondering van de kosten van de introductieperiode. 

1.5 Inschrijving in de Najaarsperiode geschiedt tijdens de introductieweek van de Universiteit Leiden, EL CID, of in de periode daarna, maar uiterlijk op 1 september. Deze inschrijving leidt, na aanvaarding door het bestuur, tot een ‘proefperiode’ welke duurt tot 1 oktober van het betreffende jaar. Ontbinding kan geschieden volgens artikel 1.4. Gedurende de gehele proefperiode, maar uiterlijk op 30 september van het betreffende jaar, kan het aspirant-lid zijn lidmaatschap discontinueren middels een schriftelijke dan wel elektronische opzegging gericht aan het bestuur. Indien voorgaande het geval is, kan redelijkerwijs niet van het lid gevergd worden het lidmaatschap te laten voortduren. Alle rechten en verplichtingen die aan het lidmaatschap verbonden zijn vervallen in dit geval per 1 oktober van het betreffende jaar, met uitzondering van de kosten van de introductieperiode en de inschrijfkosten voor de gehele proefperiode zoals gespecificeerd in het ‘rechten en plichtenformulier’. 

1.6 Indien speciale omstandigheden hierom vragen kan het bestuur besluiten de periode van inschrijving, zoals beschreven in artikel 1.5, te verlengen. Hierbij kijken zij kritisch naar de kosten van de introductieperiode en nemen zij de praktische voor- en nadelen zorgvuldig in acht.   

1.7 Inschrijving in de Lenteperiode leidt, na aanvaarding door het bestuur, tot een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Ontbinding kan geschieden volgens artikel 1.4. Opzegging kan in het geval van een lente-inschrijving voor het eerst plaats vinden per 31 augustus van het betreffende jaar, mits een verzoek tot opzegging gedaan wordt voor 16 juli van hetzelfde jaar. 

1.8 Indien er geen ontbinding geschiedt volgens artikel 1.4 of opzegging volgens artikel 1.5, kan beëindiging van het lidmaatschap op initiatief van het lid uitsluitend plaatsvinden volgens artikel 7.2 van de statuten. 

 

Artikel 2 
2.1 Ieder lid heeft toegang tot het terrein en de gebouwen van de vereniging en alle verenigingsactiviteiten, tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen. 

2.2 Ieder lid mag gebruik maken van het materiaal van de vereniging overeenkomstig de hiervoor geldende richtlijnen. 

2.3 Ieder lid heeft het recht niet-leden te introduceren overeenkomstig de hiervoor geldende richtlijnen. 

2.4 Ieder lid heeft het recht zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur als hij tenminste elf aaneengesloten maanden lid is van de vereniging. 

2.5 Ieder lid heeft het recht een kandidaatstelling van een ander lid te ondersteunen. 

2.6 Ieder lid dat meent dat hem door het bestuur of de vereniging onrecht is aangedaan, heeft het recht van beroep dat, binnen vier weken na het voorval, zowel schriftelijk als elektronisch ingediend kan worden: 
a. bij het bestuur, dat binnen twee weken beslist of het beroep gegrond is; 
b. bij de ledenvergadering overeenkomstig de bepalingen in de statuten. 
 Indien een beroep gegrond is verklaard, wordt het onrecht zo mogelijk recht gezet. 

2.7 Ieder lid heeft het recht tijdens de ledenvergaderingen het woord te voeren, een interpellatie te houden of een motie in te dienen, echter niet dan nadat hem door de praeses het woord is verleend. 

2.8 In voorkomende gevallen kan een lid zich beroepen op zijn rechten krachtens het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (K.N.R.B.). 

2.9 Beperking van de rechten zoals beschreven in artikel 2.1 tot en met 2.3 door het bestuur is enkel toegestaan wanneer de wet dit noodzakelijkerwijs verlangt. Het bestuur dient hierbij heldere protocollen op te stellen die, de wet in acht genomen, de belangen van leden behartigen. Het negeren van deze protocollen of het overtreden van regels hierin beschreven, kan door het bestuur worden gesanctioneerd.  

 

Artikel 3 
3.1 Ieder lid dient zijn contributie te betalen overeenkomstig de hiervoor geldende richtlijnen. 

3.2 Ieder lid dient bij een adreswijziging of bij wijziging van bankrekeningnummer het bestuur schriftelijk of per e-mail hiervan in kennis te stellen. 

3.3 Ieder lid wordt geacht de statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen te kennen en in acht te nemen. Hij kan zich nimmer beroepen op gebrek aan kennis in deze. 

3.4 Ieder lid dient zich zowel op als buiten het terrein van de vereniging op zodanige wijze te gedragen, dat de naam van de vereniging niet wordt geschaad. 

3.5 Een lid kan door het bestuur worden gestraft met: 
a. een officiële berisping 
b. een boete van minimaal € 1,- en maximaal € 50,- 
c. schorsing overeenkomstig het bepaalde in art. 6 der statuten 
d. opzegging overeenkomstig het bepaalde in art. 7.3 der statuten 
e. ontzetting overeenkomstig het bepaalde in art. 7.4 der statuten 

 

Reünisten en donateurs 

Artikel 4 
4.1 Leden van Oud Asopos de Vliet mogen per verenigingsjaar, lopend van 01-09 tot 31-08, vijf maal gebruik maken van de gebouwen en het materiaal van de vereniging. 

4.2 Alle leden van Oud Asopos de Vliet krijgen regelmatig informatie over de vereniging toegestuurd. Zij worden ieder jaar uitgenodigd en hebben daarnaast toegang tot de gebouwen van de vereniging en tot de verenigingsactiviteiten wanneer zij zijn uitgenodigd. 

4.3 Donateurs hebben toegang tot de verenigingsactiviteiten wanneer zij zijn uitgenodigd. Zij mogen geen gebruik maken van het materiaal van de vereniging tenzij met toestemming van het bestuur tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Zij zijn telkenjare een bijdrage van tenminste € 10,- verschuldigd. 
 
Geldmiddelen 
Artikel 5 

5.1 De ledenvergadering stelt telkenjare op voorstel van het bestuur tijdens de begrotingsvergadering vast: 
a. de contributie voor leden voor het volgend verenigingsjaar, uiterlijk op 15 juli van het lopende jaar 
b. de toeslagen voor het volgend verenigingsjaar 
c. het werkactiebedrag voor het volgend verenigingsjaar 

5.2 De werkactie laat eerstejaars leden en lenteleden werken ten behoeve van de vereniging, waardoor de jaarlijkse contributie lager kan worden gehouden: 

a. Het bestuur organiseert mogelijkheden ter uitvoering van de werkactie. Het staat deze leden vrij de werkactie (deels) af te kopen en daarmee geen gebruik te maken van de georganiseerde mogelijkheden. Komen de mogelijkheden om de werkactie uit te voeren door omstandigheden te vervallen, dan vervalt de werkactie niet.  

b. Vanwege de open termijn van deelname aan de werkactie wordt de afkoopsom van het werkactiebedrag in het eerste jaar, dan wel in de lenteperiode, in rekening gebrachtOpbrengsten van hierna gewerkte uren worden in mindering gebracht op deze afkoopsomHet staat leden vrij na (deels) afkopen in het eerste jaar alsnog deel te nemen aan de werkactie, totdat het werkactiebedrag is terugverdiend. 

c. Kosten die voortvloeien uit het niet komen opdagen bij een werkactie zijn voor rekening van het desbetreffende lid. 

 

Artikel 6 
6.1 Eenieder die in strijd handelt met enig artikel van de statuten of het Huishoudelijk Reglement, kan door het bestuur worden bestraft met bijvoorbeeld een boete van maximaal € 50,-. 

6.2 Voorover schade aan goederen van de vereniging, die niet te wijten is aan ouderdom of slijtage, niet door de verzekering wordt gedekt, kan het bestuur deze verhalen op de leden door wier schuld of nalatigheid de schade is ontstaan. 

6.3 Het bestuur kan in overleg met de betrokkene(n) vorderingen van de vereniging omzetten in nader te bepalen werkzaamheden ten gunste van de vereniging. Bij het niet naar behoren verrichten van deze werkzaamheden blijft de vordering onverminderd van kracht. 

 

Artikel 7 
7.1

a. Ieder lid tekent bij aanvang van zijn lidmaatschap een machtiging tot automatische incasso van alle vorderingen die de vereniging op hem heeft of zal hebben.  
b. Middels deze automatische incasso kan per incasso maximaal € 75,- worden geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen. Vorderingen die een bedrag van € 75,- te boven gaan, zullen in termijnen worden afgeschreven, behoudens anders overeengekomen. Bij deze €75,- zitten niet inbegrepen bedragen die direct geïncasseerd worden. Hieronder vallen onder andere het barsaldo, boetes en verkoop van artikelen. 

c. Wanneer een lid een openstaande rekening van meer dan €450,- heeft, zal de automatische incasso na mededeling van de Quaestor verhoogd worden naar een maximum van €100,- per maand. Daar wordt het wedstrijdvoorschot niet onder gerekend en zaken die op directe incasso staan zijn hierbij uitgesloten.  

d. Wanneer een lid bij zijn inschrijving geen machtiging tot automatische incasso afgeeft, kan er een administratieve bijdrage van € 5,- per jaar in rekening gebracht. 
e. Wanneer een automatische incasso mislukt, kan een bijdrage van € 2,50 per mislukte incasso in rekening worden gebracht. 

7.2 De leden en reünisten zijn verplicht de vorderingen die de vereniging op hen heeft, uit welken hoofde dan ook, te betalen en wel binnen drie weken nadat het bericht van vordering hen bereikt. 

7.3 Een lid kan bij de quaestor een verzoek indienen om de contributie in twee termijnen te mogen voldoen. Indien dit verzoek wordt ingewilligd moet de eerste termijn binnen drie weken en de tweede termijn binnen zes maanden na inwilliging van het verzoek worden voldaan. De bepalingen zoals omschreven in het vorige lid voor het achterwege blijven van de betalingen blijven onverminderd van kracht. 

7.4 De leden die niet in staat zijn de aan het lidmaatschap verbonden financiële lasten te dragen kunnen een gemotiveerd verzoekschrift tot gedeeltelijke vrijstelling of uitstel van betaling bij de quaestor indienen. Deze is in dat geval bevoegd een vermindering van maximaal 40% of uitstel van betaling toe te staan. 

7.5 Indien na het schrijven als bedoeld in art. 7.2 na maximaal 28 dagen niet aan de geldelijke verplichtingen is voldaan, ontvangt het lid een eerste herinnering. Wanneer er niet binnen 28 dagen wordt gereageerd, volgt een tweede herinnering met een verhoging van de administratiekosten van maximaal € 10,- en is schorsing van het lid mogelijk. Na deze tweede herinnering kan er een incassobureau worden ingeschakeld. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen bovenop het verschuldigde bedrag. 

7.6 Het is bestuursleden, oud bestuursledenCvT-leden, oud-CvT-leden, KasCo-leden en oud-KasCo-leden verboden namen van de leden die dispensatie genieten of hebben genoten of een hun qualitate qua in vertrouwen meegedeeld feit aan enig persoon buiten het bestuur, CvT en/of KasCo bekend te maken op straffe van een boete van maximaal € 50,- per geval. 

7.7 Wanneer een lid zich uitschrijft, vervallen bestaande vorderingen niet. Het lid dient voor de uiterlijke datum van uitschrijving te hebben voldaan aan de betalingsverplichting, tenzij anders overeengekomen. 
 
Het bestuur 
Artikel 8 

8.1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit een praeses, een ab-actis, een quaestor en tenminste twee commissarissen. 

8.2 Het bestuur van de vereniging wijst uit zijn bestuursleden met uitzondering van de praeses een vice-praeses aan. 

 

Artikel 9 
9.1 De praeses leidt de vergaderingen. Hij draagt zorg voor de uitvoering van alle van de vereniging uitgaande besluiten. Hij kan hiervoor commissies met een duidelijke taakomschrijving in het leven roepen en benoemen, die de aan hen toevertrouwde taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitvoeren. Hij coördineert het beleid van het bestuur en onderhoudt contact met de commissie van toezicht. Hij treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging. Hij kan zich bij dit alles laten bijstaan of vervangen door mede bestuursleden. 

9.2 De vice-praeses staat de praeses bij in zijn taak. Hij vervangt als eerst aangewezene de praeses bij diens afwezigheid of ontstentenis, onverminderd het aan het slot van artikel 9 lid 1 bepaalde. 

9.3 De ab actis voert de algemene correspondentie ten behoeve van het bestuur en de vereniging. Hij voert archief van ingekomen en uitgegane stukken. Hij draagt zorg voor het verzenden van uitnodigingen voor de ledenvergaderingen. Hij heeft tijdens de ledenvergaderingen een exemplaar van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Dagelijks Reglement bij zich. Hij draagt er zorg voor dat de door de ledenvergadering aangenomen wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen. Hij beheert de administratie van leden en donateurs. Hij is verantwoordelijk voor de jaarlijks uit te geven Almanak en ledenlijst. Hij draagt zorg voor het archief waarin stukken die van belang zijn (geweest) voor de vereniging worden bewaard. Samen met de commissaris extern houdt hij contact met de media en beheert hij sociale mediakanalen van Asopos. Hij is medeverantwoordelijk voor de PR-commissie. Hij is medeverantwoordelijk voor de uitgifte van de Idefix. 

9.4 De quaestor beheert de gelden van de vereniging, houdt er boek van en is er verantwoordelijk voor. Hij int de contributies en andere gelden. Hij doet alle door het bestuur en/of de ledenvergadering goedgekeurde uitgaven. Hij legt op de begrotingsvergadering een begroting voor het volgende verenigingsjaar, en op de jaarlijkse ledenvergadering een exploitatierekening en balans van het afgelopen verenigingsjaar, ter goedkeuring aan de leden voor. Hij wordt bijgestaan door de kascommissie, die hem gevraagd en ongevraagd van advies dient. 

9.5 Het bestuurslid belast met het wedstrijdroeien, is belast met het beleid inzake het wedstrijdroeien en de begeleiding van coaches van wedstrijdploegen. Hij is voorzitter van de wedstrijdcoachraad. Hij roept de wedstrijdcoachraadvergaderingen bijeen. Hij is verantwoordelijk voor de WedCo. Hij draagt zorg voor de indeling van wedstrijdroeiers in ploegen, het vinden van coaches hiervoor en materiaaltoewijzing. Hij schrijft wedstrijdploegen in voor wedstrijden. Hij is verantwoordelijk voor het voortbestaan van de TC. 

9.6 Het bestuurslid, belast met het competitieroeien, coördineert het beleid inzake het competitieroeien en het clubroeien. Hiertoe is hij verantwoordelijk voor de competitiecommissie (CoCo). Hij is voorzitter van de competitiecoachraad. Hij is verantwoordelijk voor het voortbestaan van de CoachCo. Hij draagt zorg voor de indeling van competitieroeiers in ploegen en de inschrijving van deze ploegen voor competitiewedstrijden. Hij onderhoudt het contact met de N.S.R.F. Hij is verantwoordelijk voor de Driekamp en de Ringvaart. 

9.7 Het bestuurslid, belast met de zorg voor het materieel, is belast met de zorg voor en het onderhoud van het materiaal van de vereniging. Hij is voorzitter van de materieelcommissie, hij roept de vergaderingen van de materieelcommissie bijeen. Hij regelt het botentransport bij wedstrijden en onderhoudt namens het bestuur het contact met de bootsman. Hij heeft een zwaarwegend adviserende stem met betrekking tot materiaaltoewijzing. Hij regelt in overleg met de quaestor de verzekering van het materiaal en onderhoudt contact met de commissarissen wedstrijdroeien en competitieroeien. 

9.8 Het bestuurslid, belast met de zorg voor de sociëteit, is verantwoordelijk voor het sociëteitsbestuur, waarin onder andere de hoofden van de VoedCo en barcommissie (TapCo) zitting hebben. Hij roept de vergaderingen bijeen. 

9.9 Het bestuurslid, belast met de zorg voor het gebouw, is in overleg met de quaestor verantwoordelijk voor de verzekering van de gebouwen. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, de steiger en het terrein van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor de gebouwencommissie (GebCo) 

9.10 Het bestuurslid belast met externe betrekkingen heeft als belangrijkste taak om de inkomsten van Asopos de Vliet te vergroten. Samen met de Sponsorcommissie is hij op zoek naar nieuwe sponsoren en andere vormen van acquisitie. Daarnaast onderhoudt hij contact met de huidige partners en de oud-ledenvereniging. Hij zet zich in om de naamsbekendheid van Asopos de Vliet te vergroten en het netwerk uit te breiden. Samen met de Abactis houdt hij contact met de media en beheert hij sociale mediakanalen van Asopos. Hij is medeverantwoordelijk voor de PR-commissie. Hij is medeverantwoordelijk voor de uitgifte van de Idefix. 

 

 

Artikel 10 
10.1 Het bestuur benoemt telkenjare: 
a. een lentehoofd, die voorzitter is van de Lentecommissie (LenCo) en belast is met de opvang van de lenteleden 
b. Een Asopos EL CID-commissie-hoofd, die voorzitter is van de  Asopos EL CID-commissie en belast is met de werving van leden 
c. een Arcohoofd, die voorzitter is van de Afroeicommissie (Arco) en belast is met de opvang van de leden tijdens de afroeiperiode 
d. Een CoCo-hoofd, die voorzitter is van de CompetitieCommissie 
e. een Driekamp-hoofd, die voorzitter is van de Driekampcommissie en belast is met de organisatie van de Driekamp wedstrijden op Asopos de Vliet 
f. Een IC-hoofd, die voorzitter is van de Introductie Commissie en belast is met de verzorging van de introductieperiode 
g. Een SB-hoofd, die voorzitter is van het Sociëteitsbestuur 
h. Een Almanak-hoofd, die voorzitter is van de AlmanakCommissie 
i. Een TapCo-hoofd, die voorzitter is van de TapCo 
j. een VoedCo-hoofd, die voorzitter is van de VoedCo 

10.2 Het bestuur kan telkenjare een nieuw Dagelijks Reglement (DR) opstellen, waarin zijn opgenomen alle bepalingen die volgens het bestuur strekken tot een juist en/of beter gebruik van de goederen van de vereniging. Dit Dagelijks Reglement wordt gepubliceerd op de website van Asopos de Vliet en besproken in de eerstvolgende ALV. Geen bepaling kan in strijd zijn met de statuten of het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Alleen het bestuur heeft het recht in onderling overleg van dit Dagelijks Reglement af te wijken. 
 
Ledenvergaderingen 
Artikel 11 

11.1 Toegang tot de ledenvergadering hebben: 
a. alle niet geschorste leden 
b. niet leden na toestemming van de ALV 
c. geschorste leden na toestemming van de ledenvergadering 

11.2 Een ledenvergadering heeft pas beslissingsbevoegdheid indien er tenminste dertig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

11.3 De agenda voor de ledenvergadering bevat minimaal de volgende punten: 
a. opening door middel van het zingen van het verenigingslied 
b. vaststelling van de agenda 
c. behandeling van de notulen van de vorige vergadering 
d. ingekomen en uitgegane post 
e. wat verder ter tafel komt (WVTTK) 
f. rondvraag 
g. sluiting door middel van het zingen van het verenigingslied 

11.4 Voorstellen, moties en amendementen dienen letterlijk in de notulen te worden opgenomen. De praeses kan daarom eisen dat een voorstel, motie of amendement schriftelijk wordt ingediend bij de ab actis. 

11.5 Stemmen geschiedt op een van de volgende manieren: 
a. bij acclamatie, 
b. bij handopsteken, 
c. hoofdelijk 
d. schriftelijk. 
Stemmen over zaken geschiedt bij handopsteken. Ieder lid heeft het recht een hoofdelijke stemming te vragen die na instemming van de ledenvergadering geschiedt door alle aanwezige leden op afroep volgens de presentielijst hun stem te laten uitbrengen, waarbij de namen van de bestuursleden als laatste worden opgelezen. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. 

11.6 De vergadering kan worden geschorst: 
a. door de praeses, indien hij dit nodig acht, voor de duur van maximaal dertig minuten; 
b. door de ledenvergadering, indien zij dit nodig acht, voor de duur van maximaal zeven dagen. 

11.7 Er worden geen ledenvergaderingen gehouden op zaterdagen, zondagen en feestdagen, tenzij het een ledenvergadering betreft over zaken die geen uitstel kunnen gedogen. 

11.8 De besluiten van de ledenvergadering zijn bindend voor alle leden. 

11.9 Het bestuur voert de besluiten van de ledenvergadering uit tenzij het redelijkerwijs onmogelijk geacht kan worden het beslotene uit te voeren. 

 

Artikel 12 
12.1 Het bestuur schrijft telkenjare in de maand mei of juni een ledenvergadering uit teneinde de begroting voor het volgende verenigingsjaar te behandelen. De ontwerpbegroting die tijdens de vergadering in zijn geheel in stemming wordt gebracht, is acht dagen voor de algemene ledenvergadering in te zien. 

12.2 Goedkeuring van de begroting door de ledenvergadering machtigt het bestuur om zijn beleid conform de begroting uit te voeren. 

12.3 In geval de begroting wordt verworpen schrijft het bestuur binnen dertig dagen na dato een nieuwe ledenvergadering uit waarop de begroting in nieuwe lezing wordt behandeld. 

12.4 Het bestuur mag niet afwijken van de begroting tenzij: 
a. het één dringend noodzakelijke uitgave betreft die afwijkt van het bedrag voorkomend op de goedgekeurde begroting maar dit bedrag met niet meer dan tien procent overschrijdt; 
b. het één post betreft die niet op de begroting voorkomt maar het bedrag van €750,- niet te boven gaat. 

 

Artikel 13 
13.1 Het bestuur schrijft telkenjare in de maand september of oktober een ledenvergadering uit teneinde het bestuur voor het volgende verenigingsjaar te installeren. Dit is de vergadering bedoeld in artikel 12.1 der statuten. 

13.2 Acht dagen voor de algemene ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 12.2 der statuten is de balans per 31 augustus van het lopende verenigingsjaar en de winst en verliesrekening over het afgelopen verenigingsjaar in te zien. 

13.3 Na ontvangst van de bescheiden als bedoeld in het vorige lid mag ieder lid vooraf in de ledenvergadering inzage hebben in de betreffende verenigingsbescheiden. 

13.4 De aftredende/afgetreden quaestor legt rekening en verantwoording af over het financiële beleid in het afgelopen verenigingsjaar en over zijn beleid na die datum. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de ledenvergadering nadat eerst een advies hieromtrent is uitgebracht door de kascommissie strekt de quaestor tot decharge door de praeses. 

13.5 De commissarissen leggen een verslag voor van de in het afgelopen verenigingsjaar door hun commissies gedane activiteiten en de door hen beheerde zaken en goederen. Goedkeuring van hun jaarverslagen, met verkregen goedkeuring van de rekening en verantwoording, strekt de respectieve commissarissen en commissies tot decharge door de praeses. 

13.6 De ab actis brengt in de ledenvergadering verslag uit van de geschiedenis van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar. Goedkeuring van het verslag door de ledenvergadering, met verkregen goedkeuring van de rekening en verantwoording, strekt de ab actis tot decharge door de praeses. 

13.7 De praeses brengt in de ledenvergadering verslag uit van het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid van zijn bestuur. Goedkeuring van het verslag door de ledenvergadering, met verkregen goedkeuring van de rekening en verantwoording, strekt de praeses tot decharge. 

13.8 Tijdens de ledenvergadering treedt het bestuur al of niet gedechargeerd af, en worden de leden van het nieuwe bestuur per functie geïnstalleerd. 

13.9 Decharge van bestuursleden is het overnemen van hun verantwoordelijkheid als bestuurslid door de ledenvergadering. 

 

Artikel 14 
14.1 Het bestuur schrijft telkenjare voor 1 juni een ledenvergadering uit teneinde formateur te benoemen en te installeren, na instemming van de ALV. 

14.2 De formateur heeft als taak het formeren van een kandidaat-bestuur voor het volgende verenigingsjaar. 
14.3 Het bestuur zoekt elk jaar een kandidaat formateur, deze kandidaat moet met naam worden genoemd in het convocaat van de in lid 1 genoemde ledenvergadering. 

14.4 Tot 5 dagen voor de in lid 1 genoemde vergadering kunnen tegenkandidaten zich schriftelijk, met ondertekende steun van tenminste 10 leden, opgeven bij het bestuur. Hun kandidatuur wordt terstond op de website bekend gemaakt. 

14.5 Het staat de formateur en/of de ledenvergadering te allen tijde vrij het bestuur te verzoeken een informateur aan te stellen. Deze heeft als taak de formateur te adviseren bij de bestuursformatie. Het bestuur beslist wie deze functie gaat vervullen. Zijn naam wordt zo spoedig mogelijk aan de leden bekendgemaakt op de website 

14.6 Personen die een bestuursfunctie voor het volgende jaar ambiëren worden uitgenodigd dit bekend te maken bij de formateur en/of het bestuur. 

14.7 Tenminste 18 dagen voor de bestuurswisseling draagt het bestuur het kandidaat bestuur, zoals bedoeld in lid 2, voor. Dit gebeurt door vermelding van de namen op de website. 

14.8 Tot 6 dagen voor de bestuurswisseling kunnen tegenkandidaten zich met schriftelijke en ondertekende steun van tenminste tien leden opgeven bij het bestuur. Hun kandidatuur wordt terstond bekend gemaakt op de website. 

14.9 Is voor een functie geen tegenkandidaat dan wordt de door het bestuur voorgedragen kandidaat automatisch gekozen. 
 
Commissies 
Artikel 15 

15.1 Iedere commissaris stelt in overleg met het bestuur een commissie samen die hem bijstaat in de uitvoering van zijn taak. De commissaris coördineert de activiteiten van zijn commissie en is er verantwoordelijk voor. 

15.2 De ledenvergadering en het bestuur hebben te allen tijde het recht naast de commissies genoemd in artikel 10.1 van het Huishoudelijk Reglement commissies met bijzondere opdracht in te stellen en haar benoeming en werkwijze te regelen. Het bestuur is medeverantwoordelijk voor het functioneren van deze commissies. 

15.3 De benoeming van een commissie geschiedt hetzij voor een bij het benoemingsbesluit bepaalde tijdsduur van ten hoogste een jaar, hetzij tot de opdracht is voltooid of ingetrokken. 

15.4 Op de eerstvolgende ledenvergadering na voltooiing of intrekking van de opdracht of, indien de commissie voor een jaar is benoemd, op de jaarlijkse ledenvergadering leggen de voorzitters van de commissies een verslag voor van de activiteiten gedaan door hun commissies waarna zij, na verkregen goedkeuring van de ledenvergadering, tezamen met hun commissies gedechargeerd worden. 

15.5 De commissies brengen voor de in het vorige lid genoemde ledenvergadering verslag uit van het gevoerde financiële beleid bij de quaestor, die hiervan bij goedkeuring van het activiteitenverslag, kennis geeft in de winst- en verliesrekening. 

15.6 De commissies die geld onder hun beheer hebben, benoemen een commissielid tot quaestor van de betreffende commissies. Deze stelt samen met de quaestor van de vereniging een financieel eindverslag op en legt dit voor aan de kascommissie. De kascommissie kan hierna op verzoek inzage in de boeken van de betreffende commissies krijgen. 

15.7 Behoudens genoemde verantwoordelijkheden zijn alle commissies te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur en de ledenvergadering. 

15.8

a. Voor alle uitvoerende commissies met vacatures zal een sollicitatieprocedure gelden. Dit wordt kenbaar gemaakt in de sociëteit en middels de website. 
b. Voor de adviserende commissies zoals genoemd in artikel 18.1 t/m 18.4 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij het bestuur. 

 

Artikel 16 
16.1 De AlmanakCommissie is een commissie die tot taak heeft de almanak redactioneel, typografisch, technisch en financieel te verzorgen. Zij wordt samengesteld uit leden die zich kandidaat stellen voor de AlmanakCommissie. De AlmanakCommissie is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde redactionele beleid. 

16.2 Ieder lid koopt een almanak tenzij hij vóór 1 november schriftelijk aan het bestuur te kennen geeft geen almanak te willen. Een schatting van de prijs van de almanak wordt voor 1 november bekend gemaakt. 

 

Artikel 17 
17.1 De wedstrijdcoachraad bestaat uit coaches van wedstrijdploegen. 

17.2 De competitiecoachraad bestaat uit coaches van competitie- en clubploegen en wordt ondersteund door de CoachCo. 

17.3 De coachraad is een orgaan, dat de uitwisseling van kennis voor het roeien bevordert. 

17.4 De coachraad dient het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. 

17.5 De TC is een commissie die de wedstrijdcommissaris en wedstrijdcoachraad ondersteunt en adviseert bij beslissingen in zijn taak. 

 

Artikel 18 
18.1 Het bestuur van de vereniging wordt bijgestaan door een commissie van toezicht. 
a. Zij bestaat uit minimaal vier en maximaal negen personen die geen zitting hebben in het bestuur. 
b. Het bestuur draagt kandidaatscommissie van toezicht leden voor tijdens een ALV. De namen van personen die worden voorgedragen worden vermeld in het convocaat van de betreffende ALV. 
c. De ALV heeft het recht om bezwaar te maken tegen de installatie van een persoon in de commissie van toezicht. Indien dit het geval is zal er door de ALV worden gestemd over de installatie van de betreffende kandidaat. 
d. Commissie van toezicht leden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Er wordt hierdoor afgeweken van artikel 15 lid 3. 

18.2 De taak van de commissie van toezicht is: 
a. het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bestuur 
b. het bestuur adviseren bij het opzetten en evalueren van een beleidsplan. De praeses van de vereniging is aanwezig bij deze vergaderingen van de commissie van toezicht. 

18.3 Het bestuur van de vereniging wordt bijgestaan door een kascontrolecommissie. 
a. Het bestuur draagt kandidaatskascontrolecommissie leden voor tijdens een ALV. De namen van personen die worden voorgedragen worden vermeld in het convocaat van de betreffende ALV. 
b. De ALV heeft het recht om bezwaar te maken tegen de installatie van een persoon in de kascontrolecommissie. Indien dit het geval is zal er door de ALV worden gestemd over de installatie van de betreffende kandidaat. 
c. Leden van de kascontrolecommissie worden voor onbepaalde tijd benoemd. Er wordt hierdoor afgeweken van artikel 15 lid 3. 

18.4 Het bestuur van de vereniging wordt bijgestaan door een vlootcommissie (vlootsub). 
a. Het bestuur draagt kandidaatsvlootsubleden voor tijdens een ALV. De namen van personen die worden voorgedragen worden vermeld in het convocaat van de betreffende ALV. 
b. De ALV heeft het recht om bezwaar te maken tegen de installatie van een persoon in de vlootsub. Indien dit het geval is zal er door de ALV worden gestemd over de installatie van de betreffende kandidaat. 
c. Leden van de vlootsub worden voor onbepaalde tijd benoemd. Er wordt hierdoor afgeweken van artikel 15 lid 3. 

 

Artikel 19 
19.1 Het bestuur beslist over het al dan niet deelnemen aan wedstrijden door leden uit naam van de vereniging, behoudens het in het volgende lid bepaalde. 

19.2 De wedstrijdcoachraad beslist over het al dan niet uitzenden naar en het deelnemen aan roeiwedstrijden door wedstrijdroeiers, tenzij het bestuur zwaarwegende redenen tegen deelname aanvoert. 

19.3 Roeiers die zich terugtrekken van deelneming aan roeiwedstrijden kunnen door het bestuur aansprakelijk gesteld worden voor alle kosten voortvloeiend uit de inschrijving van de desbetreffende leden. 

19.4 De wedstrijdcommissaris houdt in het daartoe bestemde register bij welke overwinningen er door de vereniging zijn behaald. De prijzen anders dan persoonlijke, worden het eigendom van de vereniging, tenzij ze behaald zijn op onderlinge wedstrijden. 

19.5 Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging in te schrijven als deelneemster aan wedstrijden die georganiseerd worden door bonden en verenigingen. 

 

Artikel 20 
20.1 Voor iedere materiaalaanschaf of -verkoop die een bedrag van € 1.000,- te boven gaat raadpleegt het bestuur de Vlootsub en de KasCo. 
20.2 Indien de Vlootsub en/of de KasCo een geheel of gedeeltelijk negatief advies uitbrengt behoeft het bestuur voor de aanschaf of verkoop toestemming van de algemeneledenvergadering. 
20.3 Indien de Vlootsub en/of de KasCo uit minder dan vier door de algemene ledenvergadering benoemde leden bestaat, behoeft het bestuur voor de aanschaf of verkoop toestemming van de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 21 
21.1 Er zijn twee soorten schepen: 
a. schepen behorend tot de competitievloot. Deze schepen zijn voor algemeen gebruik, tenzij zij door het bestuur zijn toegewezen aan een specifieke ploeg of ploegen. In het Dagelijks Reglement wordt een regeling opgenomen van deze schepen in verschillende categorieën. Om in een schip te mogen varen moet men of tot die categorie behoren of toestemming hebben van een bestuurslid; 
b. schepen bestemd voor de wedstrijdsectie. Schepen uit deze categorie worden door de commissaris wedstrijdroeien aan de verschillende ploegen toegewezen. De commissaris wedstrijdroeien dient zich in voorkomende gevallen in haar besluitvorming te laten adviseren door externe deskundigen en/of belanghebbenden. 

21.2 Bij de toewijzing van het wedstrijdmateriaal wordt er naar gestreefd zowel de veiligheid van het materiaal als de trainingsmogelijkheden van de verschillende ploegen zo goed mogelijk te waarborgen. 
Hierbij wordt met name rekening gehouden met: 
a. het niveau van de ploeg in relatie tot de status van het schip; 
b. het al dan niet gecoacht uitvaren; 
c. het vaarwater waar de ploeg het schip zal gebruiken. 

21.3 Indien bepaald is dat een ploeg slechts op een vaarwater mag oefenen indien zij gecoacht is, is het een vereiste dat minimaal één coach de betreffende ploeg vanaf de wal begeleidt met de uitdrukkelijke bedoeling op die en geen andere ploeg te letten aangezien slechts dan aan de bedoeling van de beperkende maatregel, het slechts gecoacht uitvaren, wordt tegemoet gekomen. Het is verboden ongecoacht te varen op de Zijl en verder; het is verboden zonder begeleiding te varen op externe wateren. Dispensatie kan aangevraagd worden bij het bestuur. 

21.4 Voor het eind van het wedstrijdseizoen stelt de materieelcommissaris een lijst samen waarop iedere ploeg (wedstrijd-, competitie- en clubploeg) met de werkzaamheden die door haar uitgevoerd moeten worden voorkomt. De betreffende ploegen voeren de werkzaamheden uit binnen drie weken na het eind van het wedstrijdseizoen. In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de commissaris materieel van deze tijdlimiet worden afgeweken. 

21.5 Ieder lid dat gebruik maakt van een schip behorende tot de competitievloot moet dit voordat hij afvaart in het daarvoor bestemde elektronische afschrijfsysteem afschrijven. Nadere regels hieromtrent staan in het Dagelijks Reglement. 

21.6 Ieder lid is verplicht voordat hij afvaart het betreffende schip te controleren op schade. Indien men schade aan een schip constateert is men verplicht daarvan melding te maken bij de commissaris materieel. Indien een schade aan een schip niet gemeld is aan de commissaris materieel kan de laatst roeiende ploeg verantwoordelijk gesteld worden. 

21.7 Ieder lid is gehouden de voorschriften en bepalingen van het vaarreglement na te volgen. 
 
Gebouwen 
Artikel 22 

22.1 De gebouwen van de vereniging zijn voor alle leden dagelijks toegankelijk. 

22.2 Het bestuur is bevoegd één of meerdere, voor gebruik van de leden bestemde lokaliteiten voor bijzondere doeleinden te reserveren waarvan tijdig melding moet geschieden. 

22.3 De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de op het terrein aanwezige eigendom van leden en derden 

22.4 Indien de orde zulks vereist is het bestuur bevoegd leden en derden de toegang tot het gebouw te ontzeggen of hen te verwijderen of te doen verwijderen. 

22.5 Ieder lid is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade. 

22.6 Alle ruimten in het gebouw moeten na gebruik in de staat worden achtergelaten als zij behoren te zijn. 

22.7 Het is alle leden verboden om zich na 23.00 buiten de gebouwen van Asopos de Vliet op te houden, tenzij het bestuur nadrukkelijk toestemming heeft gegeven in verband met een bijzondere gelegenheid. 

22.8 Conform de wet mogen minderjarige leden geen alcohol kopen of nuttigen op het terrein van Asopos de Vliet, tevens is het leden verboden minderjarigen alcohol te verstrekken. 

22.9 Het is verboden drugs te verkopen, af te leveren, te verstrekken, aanwezig te hebben, te gebruiken en/of onder invloed te zijn van drugs. 

Het bestuur is bevoegd leden op verdenking van drugs uit het verenigingspand te verwijderen. De onschuld van het lid in kwestie kan worden bewezen door het doen van een drugstest. Een drugstest wordt verstrekt door Asopos de Vliet. Wanneer de uitslag van deze drugstest positief is, zal het lid de kosten van de test vergoeden en zal het lid bestraft worden met een schorsing zoals genoemd onder sanctie. De maximale duur van een schorsing is bepaald in artikel 6 van de statuten en houdt 6 maanden in. 

 
Introductie 
Artikel 23 

23.1 Ieder lid kan na verkregen toestemming van een bestuurslid twee niet-leden introduceren. Voor introductie van grotere groepen behoeft men schriftelijke toestemming van het bestuur. 

23.2 Een niet-lid kan maximaal twee maal per verenigingsjaar geïntroduceerd worden. Indien men hierna opnieuw wil introduceren behoeft men de schriftelijke toestemming van het bestuur. 

23.3 Introductie geschiedt door aanmelding bij het bestuur. Nadere regels hieromtrent staan in het Dagelijks Reglement. 

23.4 Introducés zijn gehouden de op hen van toepassing zijnde bepalingen in het Huishoudelijk Reglement in acht te nemen. 

23.5 Het introducerende lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducé(s). Eventuele boete(s) kunnen op het introducerende lid worden verhaald.  

23.6 Ieder bestuurslid is bevoegd aan iedere introductie terstond een eind te maken op grond van de houding of gedragingen van de betrokkenen. 
 
Onderscheidingstekenen 
Artikel 24 

24.1 De vlag heeft de vorm van een rechthoek waarbij de hoogte zich verhoudt tot de basis als de basis tot de hoogte plus de basis. De vlag wordt in tweeëngedeeld door een scheidingslijn die de bovenzijde van de rechthoek op een derde van de lengte snijdt. Het vlak gelegen aan de broeking is rood en het andere vlak paars-blauw. In het rode vlak staat een gestileerde Ionische alpha en in het paars-blauwe vlak een hoofdletter V. De hoogte van de letters is de helft van de hoogte van de vlag. Een ontwerp voor de letters bevindt zich in het archief van de vereniging. 

24.2 De vlag moet op alle officiële verenigingsactiviteiten en op wedstrijden waarop de vereniging is vertegenwoordigd worden vertoond. De wedstrijdcommissaris ofwel de competitiecommissaris draagt er zorg voor dat de vlag na afloop van de wedstrijden, of zoveel eerder als de omstandigheden noodzakelijk maken, wordt ingehaald en weer op de vereniging terechtkomt. 

24.3 a. Het roeitenue bestaat uit een paarse bovenzijde en een zwarte broek. Over de beide zijkanten lopen verticaal drie strepen, de buitenste twee wit, de binnenste streep is rood. Aan de voorzijde bevindt zich ter hoogte van de borst het logo van Northwave. Op de achterzijde bevindt zich het logo van de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet. Een ploeg dient tijdens een wedstrijd uniform gekleed te gaan. De stuur dient gekleed te gaan in de verenigingskleur.  
b. Ten tijde van een lustrumjaar is het toegestaan af te wijken van artikel 24.3 a. met toestemming van de ALV. 

24.4

a. De riembladen zijn diagonaalsgewijs verdeeld door een witte band van een inch breed welke loopt van de onderzijde van de hals van de riem naar de bovenzijde van de bladrand. Het vlak boven de streep is rood, het vlak eronder is paars-blauw. 
b. Ten tijde van een lustrumjaar is het toegestaan af te wijken van artikel 24.4 a. met toestemming van de ALV 

24.5 Het bestuursinsigne is een goudkleurige ronde penning met daarop een gestileerde Ionische alpha en een hoofdletter V die onderling zijn verbonden,de tekst "ALSRV Asopos de Vliet" en de jaartallen 1905, 1962 en 1974. Het wordt gedragen aan een paars-blauw lint waarop een rode en een witte band zichtbaar zijn die van binnen naar buiten de volgende verhouding hebben: rood één; paars-blauw twee; wit één. 

24.6 De verenigingsbadge heeft de vorm van een schild. De indeling is hetzelfde als die van de vlag voorzien van een witte gestileerde Ionische alpha en een witte letter V. 

24.7 De vereniging kent voorts "paarse jasjes". Deze blazers zijn voorzien van een badge op de linkerborstzak. Het bestuur dient het gebruik van deze jasjes tijdens wedstrijden te stimuleren. 

24.8 De verenigingsshawl is een "collegescarf" in de kleuren paars-blauw, wit en rood. Het bestuur dient het dragen van deze shawls te stimuleren. 

 

Privacy 
Artikel 25 Privacy Statement 
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze vereniging van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

25.1 Privacy Policy 

Een ieder heeft toegang tot de Privacy Policy van Asopos de Vliet via de openbare website. Asopos de Vliet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Bij het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst geeft men toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens door Asopos de Vliet. Hierna is Asopos de Vliet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Het staat u vrij bezwaar te maken tegen de verwerking.  

 

Slotbepalingen 
Artikel 26 

26.1 Overal waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebezigd, mag ook de vrouwelijke of de neutrale vorm worden gelezen. 
26.2 Buiten gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement voorziet heeft het bestuur de bevoegdheid alles wat de orde binnen de vereniging betreft doorverordeningen te regelen. Deze verordeningen worden op de website vermeld. 

26.3 De bestuursvergadering is gemachtigd daar waar het belang van de vereniging dit vereist ontheffing te verlenen van enige bepaling in het Huishoudelijk Reglement. 

26.4 Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan worden besloten op een ledenvergadering mits een voorstel tot wijziging op het convocaat staat vermeld. 

 

Dagelijks Reglement 

DAGELIJKS REGLEMENT DER A.L.S.R.V. ASOPOS DE VLIET 

 

I Inleiding 

Het Dagelijks Reglement (DR) regelt de dagelijkse gang van zaken en is een uitbreiding en/of specificering van de regels, vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HR) en de statuten. In het DR is geprobeerd zoveel mogelijk de meest actuele rechten en plichten van de leden vast te leggen. Buiten de gevallen waarin het HR voorziet, heeft het bestuur de bevoegdheid alles wat de orde binnen de vereniging betreft middels verordeningen te regelen. Deze verordeningen worden in de mededelingenkast opgehangen. In gevallen waarin het DR niet voorziet, beslist het bestuur. Overal waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, mag ook de vrouwelijke vorm gelezen worden. 

 

II Regels betreffende het materiaal 

Ieder lid moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid voor het materiaal waarmee geroeid wordt. Het is zeer kwalijk wanneer door gebrek aan onderhoud en slordig of oneigenlijk gebruik schade aan de vloot zou worden toegebracht. Ter voorkoming hiervan heeft het bestuur de volgende gebruiksregels verordend: 

 

Botengebruik 

Het gebruik van de vloot is gebaseerd op het afroeisysteem. Dit werkt als volgt: 

De toestemming is gebaseerd op individuen. 

- De gehele vloot is onderverdeeld in de categorieën 0, 1 en 2. De nulde categorie betreft oefenmateriaal. De hoogste eisen worden gesteld aan de tweede categorie. 

- Schepen in de vloot kunnen door het bestuur worden toegewezen aan competitie-, club- of wedstrijdploegen. Alleen die ploeg(en) waaraan een specifieke boot (tijdelijk) is toegewezen mogen in die boot varen.  

- Afsturen voor de C4+ en Ov4+ gebeurt na driemaal te hebben gestuurd in boten uit deze categorie. Het bestuur en de afroeicommissie stimuleren dat dit gebeurt tijdens de afroeiperiode. Afsturen voor andere gestuurde nummers gebeurt onder leiding van stuurliedengezelschap Nauplios. 

Introducés kunnen alleen in nulde-categorie boten roeien. Indien een introducé roei-ervaring heeft, kan een bestuurslid toestemming voor een hogere categorie verlenen. 

Zowel bij slagen als zakken tijdens het afroeien voor ongestuurde nummers worden aantekeningen gemaakt op de examenlijst van de betreffende persoon. Hierbij moeten datum, examinator, boot(type) en resultaat genoteerd. Dit zal tevens in de computer worden ingevoerd, zodat het ook voor latere jaren bruikbaar blijft. 

Ook wedstrijdroeiers moeten afroeien. 

- Oud leden roeien alleen in boten waarvoor de commissaris materieel of een ander bestuurslid toestemming voor heeft gegeven. 

- Afroeien voor ongestuurde nummers gaat onder toezicht van een BeoCo-lid die gebruik maakt van het afroeiformulier van het betreffende afroeiniveau 

- Coaches, die in de BeoCo plaats hebben, mogen niet hun eigen roeiers afroeien. 

- In gevallen waar je niet zeker bent van je zaak: het bestuur beslist. 

Afroeien voor ongestuurde nummers en oefenen hiervoor is alleen mogelijk wanneer de watertemperatuur ten minste 10 graden Celsius is. 

- Alle leden zijn verplicht de hun opgedragen materiaaltaak te verrichten voor de gestelde datum op straffe van een boete. Voor de wedstrijdroeiers geldt dat zij na de NSRF-slotwedstrijden binnen twee weken hun materiaaltaak hebben uitgevoerd in overleg met de commissaris materieel. 

- Eénieder, die zich niet aan deze regels houdt, kan beboet worden. 

 

Wedstrijdsectie en clubsectie 

De materiaaltaak wordt toegewezen aan de gehele ploeg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoer kan in overleg met de ploeg onderverdeeld worden over de roeiers. Een ploeg maakt in de eerste twee weken na het seizoen de boot schoon en vult voor de uittraining een schadelijst in. Een ploeg die een boot krijgt toegewezen is zelf verantwoordelijk voor het kleine onderhoud. 

 

III Algemeen 

Ieder lid dat gebruik maakt van een het trainingsmateriaal moet, indien van toepassing, deze voor gebruik afschrijven in het daarvoor bestemde elektronische afschrijfsysteem. Afschrijving dient te geschieden onder vermelding van voor- en achternaam, dus geen ploeg- of coach-naam, dit i.v.m. de verzekering. 

-De boten van het type C4+ en Ov4+ worden gedurende de afroeiperiode verdeeld door de ArCo (Afroeicommissie). Leden kunnen deze boten afschrijven in overleg met de ArCo. 

- Indien een roeiboot of ergometer vijftien minuten na de gereserveerde tijd nog niet in gebruik is genomen, vervalt de reservering. 

Reserveren van een boot of ergometer kan maximaal twee weken van tevoren. 

- Ieder lid dat schade aan een boot constateert, is verplicht daarvan melding te maken bij de commissaris materieel onder vermelding van zijn naam. 

- Schade voor de vereniging door leden veroorzaakt kan verhaald worden op de desbetreffende leden. 

- Schragen en bokjes dienen na gebruik in de loodsen te worden teruggezet. 

- Een niet-lid kan slechts tweemaal per verenigingsjaar, lopend van 01-09 tot 31-08, geïntroduceerd worden. Hiervoor is toestemming nodig van een bestuurslid. Het introducerende lid mailt een bestuurslid en het bestuurslid stelt de rest van het bestuur op de hoogte.  Het introducerende lid is volledig aansprakelijk voor de eventuele schade die door zijn introducé(e)(s) veroorzaakt is. 

- Leden van Oud Asopos de Vliet kunnen vijf keer per verenigingsjaar, lopend van 01-09 tot 31-08, gebruik maken van het materiaal van de vereniging. Het bestuur bepaalt van welke boten gebruik mag worden gemaakt. 

- Voor de wedstrijd- en de competitiesectie geldt dat voor een wedstrijd minimaal de helft van de ploeg, die op de betreffende wedstrijd uitkomt, aanwezig is voor het op- en afladen. Eventuele vervangers bij het op- en afladen van boten kunnen slechts één persoon vervangen. Bij afwezigheid krijgt men een boete. De commissaris materieel maakt bekend op welk moment de botenwagen opgeladen en/of afgeladen dient te worden middels een mededeling op de website. 

- Wanneer bij wedstrijden boten op schragen of stellingen liggen, moeten die boten worden vastgemaakt. 

- Men is verplicht alle boten na gebruik af te spoelen, droog te dweilen en op de daarvoor bestemde stelling te leggen. Riemen, bankjes en roertjes moeten worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plek. 

- De roeiers dragen te allen tijde de verantwoordelijkheid voor het materiaal waarvan zij gebruik maken. Bij zodanige omstandigheden dat getwijfeld kan worden of afvaart wel verantwoord is, dient één van de bestuursleden geraadpleegd te worden. Verzuim daarvan kan beboet worden. 

- Ergometers op de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet vallen onder de wedstrijdvloot, met uitzondering van de ergometers aangeduid met C die deel uitmaken van de competitievloot. Naast wedstrijdroeiers mogen ook roeiers met clubstatus gebruik maken van de ergometers die vallen onder de wedstrijdvloot, met uitzondering van RP3 ergometers. 

 

1. Eerstejaars leden ergometeren alleen onder toezicht van een coach, dispensatie kan worden aangevraagd bij het bestuur. 

2. Tijdens vaarverbod hebben wedstrijdroeiers te allen tijde voorrang. 

3. Tijdens vaarverboden worden ergometerschema’s gemaakt door de roeicommissarissen en vervallen alle materiaalafschrijvingen in AVFleet. In deze ergometerschema’s worden ergometers en overige indoormaterialen maximaal 45 minuten aan een ploeg toegewezen, tenzij langer mogelijk is.  

4. Om de ergometers enigszins te beschermen tegen vuil en stof mag men alleen met indoorschoenen op de ergometers plaatsnemen. 

5. De ergometers dienen na gebruik te worden schoongemaakt met de daarvoor aanwezige schoonmaakmiddelen. 

Bij onduidelijkheden altijd eerst het bestuur raadplegen! 

 

IV Verboden 

Met betrekking tot het materiaal is het verboden 

- zonder toestemming van een bestuurslid materiaal van andere boten te gebruiken. 

 

Met betrekking tot het vaargedrag is het verboden 

- uit te varen wanneer het vaarverbod is, 

- een door het bestuur ingesteld vaarverbod ongedaan te maken, 

- de Oude Rijn, Zijl, Vliet of Schie op te gaan in wat voor boottype dan ook, zonder een coach of begeleider die gedurende de gehele training aan de kant mee fietst. De coach/begeleider mag niet meer dan twee boten begeleiden, echter niet twee vieren, twee achten of een vier en een acht. 

- hard te varen met twee of meer ploegen naast elkaar op het smalle stuk tussen de Stierenbrug en het aquaduct over de A4, 

- met de wind mee aan te leggen, 

- zonder kennis van het vaarreglement de Zijl of Rijn op te gaan. 

Als niet-afgestuurd lid te varen in ongestuurd materiaal als de watertemperatuur onder de 10 graden Celsius is. 

 

Het is vaarverbod 

- als door het bestuur op de site en/of door middel van het ‘vaarverbod-bord’ een vaarverbod is ingesteld, 

- bij dichte mist; dit is het geval als vanaf de steiger de dichtstbijzijnde elektriciteitsmast aan de overzijde van de Dwarswatering niet te zien is, 

- tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang, op water anders dan de Dwarswatering. 

- bij harde wind en/of windstoten, zoals verder gespecificeerd op de website onder ‘roeien’ - ‘vaarverbod’. Een bestuurslid kan eventueel ontheffing verlenen, 

- bij onweer. 

 

V Regels 

Regels betreffende de gebouwen 

- Wie het laatst het gebouw verlaat moet alle ramen en deuren afsluiten en de kachels, ventilatoren en verlichting uitdoen. 

- Als bij vorst of anderszins de waterleiding is afgesloten, mag niemand deze weer opendraaien zonder voorafgaande toestemming van de commissaris sociëteit en gebouwen. 

- Degenen die op de corveelijst staan, zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van de aangegeven ruimten gedurende de aangegeven periode. Gebeurt dit niet dan krijgt men een boete en een vervangende corveetaak. 

- Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container of vuilnisemmers. 

- Het is verboden zonder toestemming van het bestuur met een auto op het terrein te komen. Hier staat een boete van €15,- op. 

- Het is verboden fietsen in of voor de loodsen of sociëteit te plaatsen. Bij overtreding mogen de fietsen in de boom gehangen worden. 

- Ieder lid wordt geacht energie en water te besparen en dient derhalve onnodig brandende kachels, lichten en kranen uit te doen. 

- Schade voor de vereniging door leden veroorzaakt kan verhaald worden op de desbetreffende leden.  

Regels betreffende de financiële gang van zaken 

- Ieder lid gaat bij aanvang van zijn lidmaatschap akkoord met een machtiging tot automatische incasso van alle vorderingen die de vereniging op hem heeft of zal hebben. 

- Rekeningen van leden die niet via automatische incasso betaald worden, dienen binnen drie weken voldaan te zijn, tenzij met de quaestor een andere regeling is getroffen. 

- Men is verplicht de gebruikte consumpties en de gekochte artikelen direct te voldoen. De quaestor kan commissies ontheffing verlenen. 

- Ieder lid dat studeert aan de Universiteit Leiden wordt gestimuleerd een geldige sportkaart te hebben. 

-Schade die niet door de verzekering wordt gedekt, kan op de betreffende leden worden verhaald. 

- Opzeggingen voor het volgende verenigingsjaar dienen te geschieden voor 16 juli van het lopende verenigingsjaar. Dit moet gebeuren via het bij de abactis verkrijgbare opzegformulier. 

- Ieder die ingeschreven staat op de etenslijst is verplicht de prijs van de maaltijd te betalen, ook als hij niet mee-eet. 

 

Regels betreffende de sociëteit 

- Iedereen werkt zoveel mogelijk mee om de sociëteit netjes te houden. Kopjes en ander serviesgoed moeten na gebruik schoon en op de juiste plaats worden teruggezet. 

- Het is niet toegestaan zich op de bar te bevinden. 

- Leden kunnen de sociëteitsruimte huren voor borrels, feesten e.d. Hiertoe moet men contact opnemen met het bestuur. 

- In de gebouwen geldt een rookverbod. 

- Het is verboden eten(sresten) in de sociëteit en in de keuken, buiten de daartoe bestemde plaatsen te laten liggen. 

- Na feesten of commissie-avonden dienen de organisatoren ervan of vantevoren door het bestuur aangewezen personen de gebruikte ruimten schoon te maken. 

- Schade voor de vereniging door leden veroorzaakt kan verhaald worden op de desbetreffende leden. 

 

Regels betreffende geldmiddelen 

- De contributie bedraagt €161,-. 

- Het werkactiebedrag  is €160,-. 

- Lenteleden voeren tijdens het verenigingsjaar waarin de lenteperiode valt een deel van de werkactie uit, ter waarde van een werkactiebedrag van €85,-. Het daaropvolgende jaar voeren zij de werkactie uit voor het overige bedrag van €75,-, mits zij dat jaar nog lid van de vereniging zijn.  

 

Regels betreffende taken 

- Eerstejaars competitieroeiende leden dienen een aantal terreintaken en afwastaken uit te voeren, een en ander op aanwijzing van de commissaris gebouw en sociëteit, die de datum en de omvang van de taak tijdig bekend zal maken aan het betreffende lid. Het niet uitvoeren van een dezer taken leidt tot een boete van €25,- per taak en een vervangende taak. 

- Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen geregelde vervangers voor het uitvoeren van hun eigen taak. Het bestuur is verplicht tijdig en duidelijk de data van taken bekend te maken aan het betreffende lid. 

- Het bestuur is te allen tijde gemachtigd dispensatie te verlenen voor een der bovenstaande taken. 

 

Regels betreffende sponsoring 

- Ieder lid is verplicht voor elke poging tot het werven van enige vorm van sponsoring vooraf toestemming te vragen aan de sponsorcommissie en het bestuurslid belast met acquisitie. Commissieleden die belast zijn met acquisitie voor hun commissie dienen dit af te stemmen met de sponsorcommissie en het bestuurslid belast met acquisitie. 

- Het is niet toegestaan op nationale wedstrijden in één boot meer dan één reclametekst te voeren. 

- Het bestuur behoudt zich het recht voor roeiers het dragen van reclameteksten te verbieden als deze naar het oordeel van het bestuur strijdig zijn met het verenigingsbelang. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit als zodanig opgelegde verboden. 

 

VI Sancties 

Bij het niet opvolgen van de regels zoals deze in de statuten, het HR en het DR zijn vastgelegd, heeft het bestuur de beschikking over de volgende sancties: 

- geldboete, in overleg met de betrokkenen kan de geldboete worden omgezet in uit te voeren werkzaamheden ten gunste van de vereniging, 

- tijdelijk roeiverbod, 

- schorsing, 

- opzegging namens de vereniging 

- ontzetting uit het lidmaatschap. 

 

De aard van de sanctie zal gerelateerd worden aan de aard en de ernst van de overtreding. Als alle leden met overleg en verantwoordelijkheidsgevoel te werk gaan hoeft het bestuur niet te bestraffen. 

 

Boetes 

Dit zijn "standaard"-boetes. Het bestuur kan hier ten alle tijde van afwijken. 

- ongeoorloofd gebruik van een boot € 30,- pp 

- uitvaren met vaarverbod € 15,- pp 

- boot buiten laten liggen € 30,- pp 

- palen, bankjes en of roertje buiten laten liggen € 5,- pp 

- te laat terug (donker) € 15,- pp 

- niet op- of afladen € 20,- pp  

- ongeoorloofd in/uit klappen vaarverbodbordje € 10,- pp 

- ongeoorloofd gebruik ergometer € 30,- pp  

- roeien zonder boot afschrijven € 10,- pp 

- niet de boot afspoelen of afdrogen € 7,50,- pp 

- met de wind mee aanleggen € 15,- pp 

- onzorgvuldig met materiaal omgaan minimaal € 20,- pp 

- niet uitvoeren van taken € 25,- pp 

- schade toebrengen aan gebouw minimaal € 10,- pp 

- ALV-motie indienen op een free-card € 3,- pp 

- rug naar de SA-muur zitten € 3,50 pp